SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie badań związanych z innowacjami technologicznymi, zwłaszcza w dziedzinie ICT, włączania cyfrowego oraz e-zdrowia,
  umożliwiających rozwój srebrnej gospodarki i poprawiających komfort życia osób starszych
 • wspomaganie wprowadzania na rynek innowacji technologicznych wspierających aktywizację oraz utrzymanie samodzielności
  seniorów i osób niepełnosprawnych
 • doradztwo osobom starszym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zarządzania przez nich przedsiębiorstwami
 • prowadzenie działalności doradczej, inżynieryjnej oraz profesjonalnej w zakresie rozwoju świadomości społecznej oraz podnoszenia
  jakości życia społeczeństwa
 • rozwijanie i oferowanie usług skierowanych do osób starszych, w szczególności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
  przystosowanym do ich możliwości i potrzeb
 • podejmowanie działań promujących zdrowie, profilaktykę chorób i stawianie wczesnej diagnozy przez cały okres życia, a także
  rehabilitację – prowadzącą do aktywności i zdrowia osób starszych oraz do samodzielnego życia – z uwzględnieniem różnych
  potrzeb kobiet i mężczyzn w tym zakresie
 • działania upowszechnianiające informację dotyczącą praw pacjentów, w szczególności w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej
 • wszechstronne działania na rzecz ochrony zdrowia polegające na propagowaniu zdrowego stylu życia w sferze zdrowia psychicznego,
  aktywności intelektualnej, odżywiania, rytmu dnia, rekreacji
 • organizowanie instytucji edukacyjnych zaspokajających potrzeby poznawczo-społeczne osób starszych
 • propagowanie działań na rzecz środowiska dostępnego dla wszystkich, podejmowanie takich działań oraz promowanie uczestnictwa
  w społeczeństwie osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obywatelskim
 • propagowanie funkcjonowania na rynku pracy przez prowadzenie działań sprzyjających angażowaniu młodszych i starszych osób
  w szkolenia i kształcenie ustawiczne oraz zdobywanie nowych kompetencji, w tym wspieranie i organizowanie form kształcenia ustawicznego
  oraz realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze
 • podnoszenie kwalifikacji opiekunów dzięki organizowaniu szkoleń z zakresu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • działalność wspierającą tworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form opieki nad seniorami oraz bardziej efektywnej dystrybucji
  świadczeń poprzez ich dywersyfikację w zależności od stopnia samodzielności oraz praktyczne organizowanie alternatywnych form opieki
  nad seniorami
 • propagowanie działań na rzecz likwidacji barier legislacyjnych i administracyjnych w uregulowaniu zatrudnienia opiekunów nieformalnych
  i stworzenia warunków stabilnych źródeł finansowania usług opiekuńczych
 • promocję pracy i działalności gospodarczej w sektorze opiekuńczym jako narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej
 • organizowanie systemów wsparcia oraz prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego
 • działania na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez
  charytatywnych, zjazdów i obozów
 • działalność zmierzającą do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją
  publiczną i samorządową