CELE FUNDACJI INDIGEO

Celami statutowymi Fundacji są m.in.:

 • wszechstronna działalność społeczna, informacyjna, kulturalna, naukowa i oświatowa w zakresie rozwoju solidarności
  międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji społeczeństwa
 • działania na rzecz uznania wartości wszystkich grup wiekowych i ich wkładu w społeczeństwo oraz na rzecz zrównoważonego
  rozdzielania zasobów i szans między pokoleniami
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • działania na rzecz rozwoju usług społecznych i opiekuńczych w szczególności dostosowanych do potrzeb osób starszych,
  w tym promocja nowoczesnych rozwiązań medyczno - opiekuńczych
 • działania zapobiegające e-wykluczeniu, w szczególności wśród osób starszych
 • kształcenie kadry specjalistów, kadry opiekuńczej i zarządzającej na styku sektora zdrowotnego i socjalnego
 • promocja i działalność w zakresie szkolenia ustawicznego
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
  nowych rozwiązań technicznych w praktyce społecznej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca organizacje pozarządowe oraz jednostki i instytucje samorządu
  terytorialnego, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki dla reintegracji społecznej oraz wydłużenia aktywności,
  zarówno zawodowej, jak i społecznej, oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych
 • wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na celu rozwój potencjału społeczeństwa
  i jego integrację
 • promocja i organizacja wolontariatu

 •