Szybki kontakt
Jakaś zawartość

wydarzenia godne zauważenia

Współpraca ponadnarodowa na rzecz rozwoju usług publicznych i społecznych

Na początku kwietnia otwarty zostanie konkurs, w którym będzie można uzyskać dotacje unijne na wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej,kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych powstałych dzięki współpracyz partnerami zagranicznymi.

PODMIOT ORGANIZUJĄCY KONKURS: Centrum Projektów Europejskich.

TERMIN NABORU: od 01.04.2016 r. do 08.04.2016 r.

ŹRÓDŁO DOTACJI: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

RODZAJ PROJEKTÓW: Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych we współpracy z partnerami zagranicznymi w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs. Wśród wspieranych obszarów tematycznych znajdują się rynek pracy i jego usługi, usługi opieki zdrowotnej i usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym, wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej, uczenie się przez całe życie, czy lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

WNIOSKODAWCY:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami;
 • administracja publiczna;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje rynku pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty;
 • uczelnie;
 • przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

WARUNKI FINANSOWE: Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 400 000,00 zł, natomiast minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł.

WIĘCEJ NA STRONIE: https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-001-16